ΑΝΑΣΤΟΛΗ & ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

1. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ο φορέας πιστοποίησης ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την πιστοποίηση, όταν :

  • Το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης του πελάτη συστηματικά ή σε σημαντικό βαθμό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων για την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης,
  • Ο πιστοποιημένος πελάτης δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων επιτήρησης ή επαναπιστοποίησης κατά τα απαιτούμενα χρονικά διαστήματα ή δεν τηρεί όρους που αναφέρονται στην Σύμβαση Πιστοποίησης
  • ο πιστοποιημένος πελάτης ζητά ο ίδιος την αναστολή

Ο φορέας πιστοποίησης αποκαθιστά εκ νέου την ανεσταλμένη πιστοποίηση εάν έχει επιλυθεί το ζήτημα που έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή. Μη επίλυση των προβλημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή σε χρόνο καθορισμένο, όπως αναφέρεται στη συνέχεια, επιφέρει την ανάκληση ή τη μείωση του πεδίου εφαρμογής της πιστοποίησης.

Ο φορέας πιστοποίησης περιορίζει το πεδίο πιστοποίησης, ώστε να αποκλείει τμήματα που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις, όταν ο πιστοποιημένος πελάτης συστηματικά ή σε σημαντικό βαθμό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης για αυτά τα τμήματα του πεδίου της πιστοποίησης. Οποιοσδήποτε τέτοιος περιορισμός πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις του προτύπου που χρησιμοποιήθηκε για την πιστοποίηση.

Η αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.

2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Πέραν της αναστολής, η πιστοποίηση μπορεί να ανακληθεί στις κατωτέρω περιπτώσεις:

  • εάν κατά την επιτήρηση διαπιστωθούν πολύ σοβαρές μη συμμορφώσεις με τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις, τα κριτήρια και τους σκοπούς της επιθεώρησης,
  • εάν ο πιστοποιημένος οργανισμός δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις ή παραβαίνει άλλους όρους του Συμφωνητικού Πιστοποίησης (Σύμβαση Πιστοποίησης),
  • εάν, ο πιστοποιημένος οργανισμός δεν θελήσει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των αλλαγών στα εφαρμόσιμα πρότυπο ή λοιπά κανονιστικά και τυποποιητικά έγγραφα.

Σε περίπτωση ανάκλησης της πιστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος πελάτης έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης ανάκλησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην P09 Διαδικασία Διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων. https://bit.ly/3StOZFM

Η ειδοποίηση για ανάκληση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή (ή άλλο ισοδύναμο τρόπο π.χ. email), καθορίζοντας τους λόγους και την ημερομηνία από την οποία ισχύει η ανάκληση.

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις ημέρες προειδοποίησης πριν την ανάκληση του πιστοποιητικού:

Λόγοι που προκαλούν την αναστολή ή την ανάκληση πιστοποιητικού Χρονική Διαχείριση ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ πιστοποιητικού Χρονική Διαχείριση ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ πιστοποιητικού
Επιθυμία του πιστοποιημένου οργανισμού/πελάτη Άμεσα Άμεσα με τη παραλαβή της αίτησης από τον  οργανισμό/πελάτη
Παραβίαση των καθορισμένων χρονικών διαστημάτων διενέργειας επιθεωρήσεων επιτήρησης  ή επαναπιστοποίησης Αναστολή πιστοποίησης την επόμενη μέρα από την συμπλήρωση ενός έτους από την προηγούμενη τακτική επιθεώρηση. Ενημέρωση πελάτη ότι η πιστοποίηση θα ανακληθεί, εφόσον δεν διενεργηθεί  επιθεώρηση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία τακτικής επιθεώρησης.
Ο Φορέας Πιστοποίησης κρίνει ότι η παροχή των σχετικών υπηρεσιών ή/ η διάθεση των προϊόντων εγκυμονεί κινδύνους (υγιεινή, ασφάλεια κλπ.) Αναστολή Πιστοποίησης και ενημέρωση του πελάτη εντός 15 ημερών από τη λήψη της ενημέρωσης σχετικά με το γεγονός. Άμεσα κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή ή μέγιστο ένας μήνας, ύστερα από  απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ΦΠ
Το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης του πελάτη συστηματικά ή σε σημαντικό βαθμό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων για την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης Μέγιστο δύο μήνες στο πλαίσιο Αρχικής Πιστοποίησης ή Επαναπιστοποίησης και ένας μήνας στο πλαίσιο Επιτήρησης Μέγιστο τρείς μήνες στο πλαίσιο Αρχικής Πιστοποίησης ή Επαναπιστοποίησης και δύο μήνες στο πλαίσιο Επιτήρησης
Μη καταβολή οικονομικών οφειλών Κατόπιν διαπραγματεύσεων Κατόπιν διαπραγματεύσεων
Παραβίαση δευτερευόντων όρων του συμφωνητικού Μέγιστο ένας μήνας Μέγιστο δύο μήνες
Υποχρεωτική συμμόρφωση με νέες απαιτήσεις ή αλλαγές σε σχέση με το πιστοποιηθέν πρότυπο Μέγιστο ένας μήνας Μέγιστο δύο μήνες
Μη άρση Μη Συμμορφώσεων Ενημέρωση του πελάτη  κατάρτιση χρονοδιαγράμματος και συμφωνία για την επίλυση των διορθωτικών το πολύ σε ένα μήνα από την έκδοση των ΜΣ Μέγιστο τρείς μήνες στο πλαίσιο Αρχικής Πιστοποίησης ή Επαναπιστοποίησης και δύο μήνες στο πλαίσιο Επιτήρησης, εκτός εάν τεκμηριωθεί ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, όπως λόγοι ανωτέρας βίας ή προβλέψεις προτύπου της σχετικής κατηγορίας πιστοποίησης
Παραπλανητική ή μη ορθή σήμανση και χρήση των λογοτύπων του Φορέα Πιστοποίησης Άμεσα μόλις εντοπισθεί Μέγιστο 15 ημέρες
Λόγοι που προκαλούν την αναστολή ή την ανάκληση πιστοποιητικού Χρονική Διαχείριση ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ πιστοποιητικού Χρονική Διαχείριση ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ πιστοποιητικού
Επιθυμία του πιστοποιημένου οργανισμού/πελάτη Άμεσα Άμεσα με τη παραλαβή της αίτησης από τον  οργανισμό/πελάτη
Παραβίαση των καθορισμένων χρονικών διαστημάτων διενέργειας επιθεωρήσεων επιτήρησης  ή επαναπιστοποίησης Αναστολή πιστοποίησης την επόμενη μέρα από την συμπλήρωση ενός έτους από την προηγούμενη τακτική επιθεώρηση. Ενημέρωση πελάτη ότι η πιστοποίηση θα ανακληθεί, εφόσον δεν διενεργηθεί  επιθεώρηση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία τακτικής επιθεώρησης.
Ο Φορέας Πιστοποίησης κρίνει ότι η παροχή των σχετικών υπηρεσιών ή/ η διάθεση των προϊόντων εγκυμονεί κινδύνους (υγιεινή, ασφάλεια κλπ.) Αναστολή Πιστοποίησης και ενημέρωση του πελάτη εντός 15 ημερών από τη λήψη της ενημέρωσης σχετικά με το γεγονός. Άμεσα κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή ή μέγιστο ένας μήνας, ύστερα από  απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ΦΠ
Το πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης του πελάτη συστηματικά ή σε σημαντικό βαθμό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων για την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης Μέγιστο δύο μήνες στο πλαίσιο Αρχικής Πιστοποίησης ή Επαναπιστοποίησης και ένας μήνας στο πλαίσιο Επιτήρησης Μέγιστο τρείς μήνες στο πλαίσιο Αρχικής Πιστοποίησης ή Επαναπιστοποίησης και δύο μήνες στο πλαίσιο Επιτήρησης
Μη καταβολή οικονομικών οφειλών Κατόπιν διαπραγματεύσεων Κατόπιν διαπραγματεύσεων
Παραβίαση δευτερευόντων όρων του συμφωνητικού Μέγιστο ένας μήνας Μέγιστο δύο μήνες
Υποχρεωτική συμμόρφωση με νέες απαιτήσεις ή αλλαγές σε σχέση με το πιστοποιηθέν πρότυπο Μέγιστο ένας μήνας Μέγιστο δύο μήνες
Μη άρση Μη Συμμορφώσεων Ενημέρωση του πελάτη  κατάρτιση χρονοδιαγράμματος και συμφωνία για την επίλυση των διορθωτικών το πολύ σε ένα μήνα από την έκδοση των ΜΣ Μέγιστο τρείς μήνες στο πλαίσιο Αρχικής Πιστοποίησης ή Επαναπιστοποίησης και δύο μήνες στο πλαίσιο Επιτήρησης, εκτός εάν τεκμηριωθεί ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, όπως λόγοι ανωτέρας βίας ή προβλέψεις προτύπου της σχετικής κατηγορίας πιστοποίησης
Παραπλανητική ή μη ορθή σήμανση και χρήση των λογοτύπων του Φορέα Πιστοποίησης Άμεσα μόλις εντοπισθεί Μέγιστο 15 ημέρες

Δείτε όλα τα βήματα που χρειάζονται για την απόκτηση Πιστοποιητικού

AXIA Cert Flow Chart

Έχετε ερωτήσεις?

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις?