ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Για την ορθή χρήση των Σημάτων και των Λογοτύπων του Φορέα Πιστοποίησης ΑΧΙΑ CERT, παρέχονται προς τους πελάτες της οι απαραίτητες πληροφορίες και περιορισμοί, όπως προβλέπονται από τους Κανονισμούς Διαπίστευσης.

Σκοπός είναι να διασφαλίζεται ότι οι οργανισμοί που έχουν πιστοποιηθεί από την AXIA CERT χρησιμοποιούν το λογότυπό της ή το συνδυασμένο λογότυπο (AXIA CERT & ΕΣΥΔ) με τον προβλεπόμενο και ενδεδειγμένο τρόπο.

1.1  ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ

O Φορέας Πιστοποίησης AXIA CERT με τη Σύμβαση Πιστοποίησης παραχωρεί το δικαίωμα στον πιστοποιημένο πελάτη του να χρησιμοποιεί το λογότυπο του.

Τα πνευματικά δικαιώματα του λογοτύπου ανήκουν αποκλειστικά στην AXIA CERT LTD.

Επιπλέον, στον πελάτη εκχωρείται και το δικαίωμα χρήσης του συνδυασμένου λογότυπου AXIA CERT- ΕΣΥΔ, με τους όρους χρήσης που περιγράφονται στον Κανονισμό για τη Χρήση του Εθνικού Λογοτύπου διαπίστευσης (ΕΣΥΔ-ΕΛΔ), όπως εκάστοτε βρίσκεται σε ισχύ και είναι ελεύθερα διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΣΥΔ (www.esyd.gr).

Η AXIA CERT απαιτεί μέσω της γραπτής σύμβασης που υπογράφεται με τους πιστοποιημένους πελάτες του:

 • να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της AXIA CERT (να είναι σαφείς και ακριβείς), όταν αναφέρονται στο καθεστώς πιστοποίησής τους σε μέσα επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο, φυλλάδια και άλλο διαφημιστικό υλικό ή άλλα έγγραφα,
 • να μην κάνουν οι ίδιοι ή να μην επιτρέπουν σε άλλους να προβαίνουν σε παραπλανητικές δηλώσεις αναφορικά με την πιστοποίησή τους,
 • να μην χρησιμοποιούν ή να μην επιτρέπουν τη χρήση των εγγράφων πιστοποίησης ή τμήματος αυτών κατά παραπλανητικό τρόπο,
 • να διακόπτουν τη χρήση του διαφημιστικού υλικού που περιλαμβάνει αναφορά στην πιστοποίηση, σε περίπτωση αναστολής ή απόσυρσης της πιστοποίησης,
 • να τροποποιούν όλο το διαφημιστικό υλικό, όταν το πεδίο της πιστοποίησης περιορίζεται,
 • να μην επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται αναφορές στην πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισής τους κατά τρόπο ώστε να υπονοείται πως ο φορέας πιστοποίησης πιστοποιεί προϊόν ή υπηρεσία ή διεργασία,
 • να μην υπονοούν πως η πιστοποίησή τους ισχύει και για δραστηριότητες και τοποθεσίες εκτός του πεδίου πιστοποίησης και
 • να μην χρησιμοποιούν την πιστοποίησή τους κατά τρόπο που δυσφημεί τον φορέα πιστοποίησης ή/ και τη διεργασία της πιστοποίησης και οδηγεί σε απώλεια της δημόσιας εμπιστοσύνης σε αυτή.

Ο πιστοποιημένος πελάτης πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει στην AXIA CERT αν προτίθεται να χρησιμοποιήσει το λογότυπο ή το συνδυασμένο λογότυπο. Ο ΦΠ AXIA CERT αποστέλλει ηλεκτρονικά το μορφότυπο των λογοτύπων που δύναται να χρησιμοποιήσει ο πιστοποιημένος πελάτης. Στη συνέχεια ο πιστοποιημένος πελάτης  αποστέλλει υποχρεωτικά στο ΦΠ AXIA CERT υποδείγματα από όλα τα έντυπα (συμπεριλαμβανομένων φυσικών και ηλεκτρονικών εντύπων προβολής και διαφημιστικού υλικού) πάνω στα οποία προτίθεται να κάνει χρήση του λογοτύπου και επιπλέον να ενημερώσει το ΦΠ AXIA CERT για τη ενδεχόμενη χρήση του και σε ηλεκτρονική μορφή ή στο διαδίκτυο, ή τα media. Το λογότυπο πρέπει να συνδυάζεται με το τυποποιητικό έγγραφο για το οποίο έχει πιστοποιηθεί (π.χ. ISO 9001:2015)

H AXIA CERT αφού ελέγξει την ορθότητα της χρήσης εγκρίνει τη χρήση και ενημερώνει τον πελάτη με e-mail.

Μόνο μετά την έγκριση ο πιστοποιημένος πελάτης έχει το δικαίωμα της χρήσης του λογοτύπου της AXIA CERT ή του συνδυασμένου λογοτύπου.

Το Συνδυασμένο Λογότυπο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη μορφή που αποστέλλεται στη πιστοποιημένη επιχείρηση άνευ οιασδήποτε αλλοίωσης (χρωματικής, σχήματος ή άλλης μορφής), συμπεριλαμβανομένης της αποκοπής ενός εκ των δύο σημάτων για αυτόνομη χρήση. Το μέγεθος για χρήση σε σελίδα Α4 είναι μέχρι 20Χ30mm, ενώ για χρήση σε μικρότερα έντυπα μειώνεται αναλογικά. Προτιμάται η χρήση του λογότυπου ή του συνδυασμένου λογότυπου να γίνεται σε γωνίες του εντύπου.

Ο πιστοποιημένος πελάτης απαγορεύεται να επικολλά το λογότυπο ή το συνδυασμένο λογότυπο επί των προϊόντων, συσκευασιών προϊόντων, επαγγελματικών καρτών του προσωπικού του, καθώς και να δηλώνει με οποιονδήποτε τρόπο ή να υπονοεί έγκριση ή αδειοδότηση κυκλοφορίας αυτών των προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών ή συμμόρφωση αυτών με συγκεκριμένες προδιαγραφές, πρότυπα, άλλα τυποποιητικά έγγραφα, κλπ. Το ίδιο ισχύει και για έγγραφα που εκδίδει ένας πιστοποιημένος πελάτης παροχής υπηρεσιών όπως εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών, διακριβώσεων ή ελέγχων, πιστοποιητικά προσώπων κλπ.

Συσκευασία του προϊόντος θεωρείται αυτό που μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς το προϊόν, να διαλύεται ή να υφίσταται βλάβη. Συνοδευτικές πληροφορίες θεωρείται ως ξεχωριστά διαθέσιμα ή εύκολα αποσπώμενα. Ετικέτες τύπου ή πινακίδες αναγνώρισης θεωρούνται ως μέρος του προϊόντος.

Η δήλωση σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι το προϊόν, διεργασία ή υπηρεσία έχει πιστοποιηθεί με αυτό τον τρόπο. Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά σε:

 • προσδιορισμό (π.χ. το εμπορικό σήμα ή όνομα) του πιστοποιημένου πελάτη,
 • τον τύπο του συστήματος διαχείρισης (π.χ. ποιότητα, περιβάλλον) και το ισχύον πρότυπο,
 • ο φορέας πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό.

Η οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα ως άνω εντοπισθεί εντοπιστεί σηματοδοτεί την άμεση λήψη μέτρων από το Φορέα Πιστοποίησης AXIA CERT, o οποίος αποστέλλει άμεσα σχετική ενημερωτική επιστολή στο πιστοποιημένο πελάτη, υποδεικνύοντας του να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η απουσία συμμόρφωσης στο χρονικό διάστημα, που του έχει υποδειχθεί, μπορεί να προκαλέσει αναστολή ή ανάκληση της πιστοποίησης με την ανάλογη δημοσιοποίηση ή ενημέρωση του Φορέα Διαπίστευσης και άλλων αρμοδίων αρχών ή ακόμη και τη λήψη μέτρων νομικής φύσης.

1.2  ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ

Σε κάθε επιθεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης AXIA CERT στις εγκαταστάσεις του πελάτη, οι επιθεωρητές θα ζητούν την επίδειξη όλου του διαφημιστικού και προωθητικού υλικού, συνοδευτικών εγχειριδίων προϊόντων, υλικών συσκευασίας, ετικετών σήμανσης, σημάνσεων οχημάτων μεταφοράς, γραφικής ύλης που χρησιμοποιείται, βεβαιώσεων που εκδίδονται, ώστε να διαπιστώνεται η ορθή χρήση των λογότυπων. Τα σχετικά ευρήματα (συμμορφώσεις ή μη Συμμορφώσεις) καταγράφονται στην Έκθεση Επιθεώρησης από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή του Φορέα Πιστοποίησης AXIA CERT.

Ο Φορέας Πιστοποίησης AXIA CERT επισκέπτεται τον ιστότοπο του πελάτη για να διαπιστώσει την ορθή χρήση των λογοτύπων. Επίσης ελέγχει καταχωρήσεις σε κλαδικά ή άλλα εμπορικά και τεχνικά έντυπα, ενέργειες προβολής σε κλαδικές εκθέσεις, όπου πιθανά συμμετέχουν πιστοποιημένοι πελάτες του, καθώς και εμπορικά σημεία διακίνησης των προϊόντων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Έχετε ερωτήσεις?

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις?