Axia Cert

Χρήση Σημάτων & Λογοτύπων

Χρήση Σημάτων & Λογοτύπων

1. Χρήση Σημάτων και Λογοτύπων

Ο Φορέας Πιστοποίησης μέσω της Σύμβαση Πιστοποίησης παραχωρεί το δικαίωμα στον πιστοποιημένο πελάτη του να χρησιμοποιεί το λογότυπό του. Τα  πνευματικά δικαιώματα του λογοτύπου ανήκουν αποκλειστικά στην AXIA CERT. Επιπλέον στο πελάτη εκχωρείται και το δικαίωμα χρήσης του συνδυασμένου λογότυπου AXIA CERT – Φορέα Διαπίστευσης, με τους όρους χρήσης που περιγράφονται στον Κανονισμό για τη Χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ-ΕΛΔ), όπως εκάστοτε βρίσκεται σε ισχύ και είναι ελεύθερα διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΣΥΔ (www.esyd.gr).

Ο Φορέας Πιστοποίησης απαιτεί μέσω της γραπτής σύμβασης που υπογράφεται με τους πιστοποιημένους πελάτες του:

 • Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της AXIA CERT, όταν αναφέρονται στο καθεστώς πιστοποίησής τους σε μέσα επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο, φυλλάδια και άλλο διαφημιστικό υλικό ή άλλα έγγραφα,
 • Να μην κάνουν οι ίδιοι ή να μην επιτρέπουν σε άλλους να προβαίνουν σε παραπλανητικές δηλώσεις αναφορικά με την πιστοποίησή τους,
 • Να μην χρησιμοποιούν ή να μην επιτρέπουν τη χρήση των εγγράφων πιστοποίησης ή τμήματος αυτών κατά παραπλανητικό τρόπο,
 • Να διακόπτουν τη χρήση του διαφημιστικού υλικού που περιλαμβάνει αναφορά στην πιστοποίηση, σε περίπτωση αναστολής ή απόσυρσης της πιστοποίησης,
 • Να τροποποιούν όλο το διαφημιστικό υλικό, όταν το πεδίο της πιστοποίησης περιορίζεται,
 • Να μην επιτρέπουν να χρησιμοποιούνται αναφορές στην πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισής τους κατά τρόπο ώστε να υπονοείται πως ο φορέας πιστοποίησης πιστοποιεί προϊόν ή υπηρεσία ή διεργασία,
 • Να μην υπονοούν πως η πιστοποίησή τους ισχύει και για δραστηριότητες και τοποθεσίες εκτός του πεδίου πιστοποίησης και
 • Να μην χρησιμοποιούν την πιστοποίησή τους κατά τρόπο που δυσφημεί την AXIA CERT ή/και τη διεργασία της πιστοποίησης και οδηγεί σε απώλεια της δημόσιας εμπιστοσύνης σε αυτή.

Ο πιστοποιημένος πελάτης πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει στην AXIA CERT αν προτίθεται να χρησιμοποιήσει το λογότυπο ή το συνδυασμένο λογότυπο. Ο Φορέας Πιστοποίησης AXIA CERT αποστέλλει ηλεκτρονικά το μορφότυπο των λογοτύπων που δύναται να χρησιμοποιήσει ο πιστοποιημένος πελάτης. Στη συνέχεια ο πιστοποιημένος πελάτης  αποστέλλει υποχρεωτικά στο Φορέα Πιστοποίησης AXIA CERT υποδείγματα από όλα τα έντυπα (συμπεριλαμβανομένων φυσικών και ηλεκτρονικών εντύπων προβολής και διαφημιστικού υλικού) πάνω στα οποία προτίθεται να κάνει χρήση του λογοτύπου και επιπλέον να ενημερώσει την AXIA CERT για τη ενδεχόμενη χρήση του και σε ηλεκτρονική μορφή ή στο διαδίκτυο, ή τα media. Το λογότυπο πρέπει να συνδυάζεται με το τυποποιητικό έγγραφο για το οποίο έχει πιστοποιηθεί. Το λογότυπο θα πρέπει να συνδυάζεται με το τυποποιητικό έγγραφο για το οποίο έχει πιστοποιηθεί (π.χ. ISO 9001:2015).

Η AXIA CERT αφού ελέγξει την ορθότητα της χρήσης εγκρίνει τη χρήση και ενημερώνει τον πελάτη μέσω e-mail.

Μόνο μετά την έγκριση ο πιστοποιημένος πελάτης έχει το δικαίωμα της χρήσης του λογοτύπου της AXIA CERT ή του συνδυασμένου λογοτύπου.

Το Συνδυασμένο Λογότυπο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη μορφή που αποστέλλεται στη πιστοποιημένη επιχείρηση άνευ οιασδήποτε αλλοίωσης (χρωματικής, σχήματος ή άλλης μορφής), συμπεριλαμβανομένης της αποκοπής ενός εκ των δύο σημάτων για αυτόνομη χρήση. Το μέγεθος για χρήση σε σελίδα Α4 είναι μέχρι 20Χ30mm, ενώ για χρήση σε μικρότερα έντυπα μειώνεται αναλογικά. Προτιμάται η χρήση του λογότυπου ή του συνδυασμένου λογότυπου να γίνεται σε γωνίες του εντύπου.

Ο πιστοποιημένος πελάτης απαγορεύεται να επικολλά το λογότυπο ή το συνδυασμένο λογότυπο επί των προϊόντων, συσκευασιών προϊόντων, επαγγελματικών καρτών του προσωπικού του, καθώς και να δηλώνει με οποιονδήποτε τρόπο ή να υπονοεί έγκριση ή αδειοδότηση κυκλοφορίας αυτών των προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών ή συμμόρφωση αυτών με συγκεκριμένες προδιαγραφές, πρότυπα, άλλα τυποποιητικά έγγραφα, κλπ. Το ίδιο ισχύει και για έγγραφα που εκδίδει ένας πιστοποιημένος πελάτης παροχής υπηρεσιών όπως εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών, διακριβώσεων ή ελέγχων, πιστοποιητικά προσώπων κλπ.

Συσκευασία του προϊόντος θεωρείται αυτό που μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς το προϊόν να διαλύεται ή να υφίσταται βλάβη. Συνοδευτικές πληροφορίες θεωρείται ως ξεχωριστά διαθέσιμα ή εύκολα αποσπώμενα. Ετικέτες τύπου ή πινακίδες αναγνώρισης θεωρούνται ως μέρος του προϊόντος. Η δήλωση σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι το προϊόν, διεργασία ή υπηρεσία έχει πιστοποιηθεί με αυτό τον τρόπο. Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά σε:

 • Προσδιορισμό (π.χ. Το εμπορικό σήμα ή όνομα) του πιστοποιημένου πελάτη,
 • Τον τύπο του συστήματος διαχείρισης (π.χ. Ποιότητα, περιβάλλον) και το ισχύον πρότυπο,
 • Ο φορέας πιστοποίησης που εκδίδει το πιστοποιητικό.

Η οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα ως άνω εντοπιστεί σηματοδοτεί την άμεση λήψη μέτρων από το Φορέα Πιστοποίησης AXIA CERT, οποίος αποστέλλει άμεσα σχετική ενημερωτική επιστολή στον πιστοποιημένο πελάτη, υποδεικνύοντας του να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η απουσία συμμόρφωσης στο χρονικό διάστημα, που του έχει υποδειχθεί, μπορεί να προκαλέσει αναστολή ή ανάκληση της πιστοποίησης με την ανάλογη δημοσιοποίηση ή ενημέρωση του Φορέα Διαπίστευσης και άλλων αρμοδίων αρχών ή ακόμη και τη λήψη μέτρων νομικής φύσης.

2. Έλεγχος Χρήσης Σημάτων και Λογοτύπων

Σε κάθε επιθεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης AXIA CERT στις εγκαταστάσεις του πελάτη, οι επιθεωρητές πρέπει να ζητούν την επίδειξη όλου του διαφημιστικού και προωθητικού υλικού, συνοδευτικών εγχειριδίων προϊόντων, υλικών συσκευασίας, ετικετών σήμανσης, σημάνσεων οχημάτων μεταφοράς, γραφικής ύλης που χρησιμοποιείται, βεβαιώσεων που εκδίδονται, ώστε να διαπιστώνεται η ορθή χρήση των λογότυπων. Τα σχετικά ευρήματα (Συμμορφώσεις ή μη Συμμορφώσεις) καταγράφονται στην Έκθεση Επιθεώρησης από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή του Φορέα Πιστοποίησης AXIA CERT.

Ο αρμόδιος του Φορέα Πιστοποίησης AXIA CERT επισκέπτεται τους ιστοτόπους των πελατών του για να διαπιστώσει την ορθή χρήση των λογοτύπων. Επίσης, ελέγχει σε τακτικά χρονικά διαστήματα καταχωρήσεις σε κλαδικά ή άλλα εμπορικά και τεχνικά έντυπα, ενέργειες προβολής σε κλαδικές εκθέσεις, όπου πιθανά συμμετέχουν πιστοποιημένοι πελάτες και τα εμπορικά σημεία διακίνησης των προϊόντων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.