ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

1.1   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διαδικασία πιστοποίησης των Συστημάτων Διαχείρισης είναι απλή και συμβατή σχεδόν με το σύνολο των συστημάτων διαχείρισης που έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων τύπου ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22301 κλπ.

1.1.1  ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Η Αίτηση προς την AXIA CERT. Γίνεται με τη συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης Προσφοράς για το επιθυμητό πρότυπο. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας. Η αίτηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό σας, ώστε να μπορέσουμε να καθορίσουμε με ακρίβεια το πεδίο πιστοποίησης και τη διάρκεια αξιολόγησης.
 2. Η Αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης. Γίνεται από την AXIA CERT σε σχέση με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του προτύπου που επιλέξατε. Αυτό αποτελείται από δύο υποχρεωτικές επισκέψεις που αποτελούν την αρχική πιστοποίηση. Η αρχική αξιολόγηση διενεργείται σε δύο στάδια, όπως εξηγείται παρακάτω. Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε ότι το σύστημα διαχείρισης σας είναι πλήρως λειτουργικό για τουλάχιστον τρεις μήνες και ότι έχει υποβληθεί σε πλήρη κύκλο εσωτερικών ελέγχων.
 3. Η Πιστοποίηση. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την AXIA CERT μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης του σταδίου 2. Η πιστοποίηση διατηρείται μέσω ενός προγράμματος ετήσιων επιθεωρήσεων επιτήρησης. Κάθε Πιστοποιητικό έχει διάρκεια ισχύος τρία χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση κάθε τριετούς κύκλου, διενεργείται αξιολόγηση επαναπιστοποίησης και ένας νέος τριετής κύκλος ανοίγει.

1.1.2  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΑΔΙΟ 1

Ο σκοπός της επιθεώρησης κατά το Στάδιο 1 είναι να επιβεβαιωθεί από την AXIA CERT ότι ο Οργανισμός είναι έτοιμος για πλήρη αξιολόγηση.

Κατά την διάρκεια του Σταδίου 1 ο αξιολογητής της AXIA CERT:

 • επιβεβαιώνει ότι το σύστημα διαχείρισης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου
 • επιβεβαιώνει το βαθμό εφαρμογής του στον Οργανισμό
 • επιβεβαιώνει το αντικείμενο της πιστοποίησης
 • ελέγχει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία
 • συντάσσει έκθεση επιθεώρησης όπου αναφέρει τυχόν μη συμμορφώσεις ή δυνατότητες βελτίωσης και συμφωνεί με την Διοίκηση τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν
 • καταρτίζει πρόγραμμα επιθεώρησης για το Στάδιο 2 της αξιολόγησης και επιβεβαιώνει την ημερομηνία διενέργειας της.

ΣΤΑΔΙΟ 2

Ο σκοπός της επιθεώρησης κατά το Στάδιο 2 είναι να επιβεβαιωθεί  ότι το σύστημα διαχείρισης εφαρμόζεται και συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου.

Κατά την διάρκεια του Σταδίου 2 ο αξιολογητής της AXIA CERT:

 • διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους των διεργασιών και των δραστηριοτήτων που ορίζονται στο πεδίο της πιστοποίησης
 • τεκμηριώνει την συμμόρφωση του διαχειριστικού συστήματος με το πρότυπο χρησιμοποιώντας αντικειμενικά στοιχεία
 • Αναφέρει και καταγράφει τυχόν μη συμμορφώσεις ή ευκαιρίες βελτίωσης
 • καταρτίζει πρόγραμμα επιτήρησης και συμφωνεί την ημερομηνία για την πρώτη ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης

Εάν ο αξιολογητής εντοπίσει τυχόν σημαντικές αποκλίσεις και μη συμμορφώσεις, το Πιστοποιητικό δεν μπορεί να εκδοθεί μέχρις ότου ληφθούν διορθωτικά μέτρα που θα άρουν τις μη συμμορφώσεις. Οι απαιτήσεις διαπίστευσης ορίζουν ότι εάν η άρση των μη συμμορφώσεων δεν ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών, η πιστοποίηση δεν μπορεί να προταθεί χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση του Σταδίου 2.

1.1.3  ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Οι επιθεωρήσεις εποπτείας διενεργούνται περιοδικά για να εξασφαλιστεί ότι η συμμόρφωση προς το επιλεγμένο πρότυπο διατηρείται καθ ‘όλη τη διάρκεια του τριετούς κύκλου πιστοποίησης.

Η συχνότητα και η διάρκεια Των εποπτικών επιθεωρήσεων εξαρτώνται από παράγοντες όπως:

 • μέγεθος και δομή του Οργανισμού
 • πολυπλοκότητα και επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων
 • αριθμός προτύπων συστημάτων διαχείρισης με τα οποία ο Οργανισμός έχει επιλέξει αν πιστοποιηθεί

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

Δείτε όλα τα βήματα που χρειάζονται για την απόκτηση Πιστοποιητικού

AXIA Cert Flow Chart

Έχετε ερωτήσεις?

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις?