Η AXIA CERT LTD βρίσκεται στη διαδικασία διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 37001 «Σύστημα Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας».
Με αυτή την ευκαιρία θεωρούμε σημαντικό να αποσαφηνίσουμε ένα ζήτημα που συχνά
τίθεται από τους υπευθύνους των Οργανισμών που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν και να
πιστοποιήσουν ένα σύστημα σύμφωνα με το ISO 37001 και διατυπώνεται με την εξής
ερώτηση:
“Η καταπολέμηση της δωροδοκίας που αναφέρει το ISO 37001, ποιους αφορά και τι
αντιμετωπίζει;»
Την απάντηση στο ερώτημα δίνει το ίδιο το πρότυπο στην πρώτη κιόλας παράγραφο:
Το ISO 37001 αντιμετωπίζει τα ακόλουθα σε σχέση με τις δραστηριότητες του Οργανισμού:
– δωροδοκία στο δημόσιο, στον ιδιωτικό και στο μη κερδοσκοπικό τομέα
– τη δωροδοκία από τον Οργανισμό, η δωροδοκία από το προσωπικό του Οργανισμού
που ενεργεί εκ μέρους του Οργανισμού ή προς όφελός του
– τη δωροδοκία από τους συνεργάτες του Οργανισμού που ενεργούν εκ μέρους του
Οργανισμού ή προς όφελος του
– τη δωροληψία του Οργανισμού
– τη δωροληψία του προσωπικού του Οργανισμού
– τη δωροληψία των συνεργατών του Οργανισμού και
– την άμεση και έμμεση δωροδοκία (π.χ δώρο που προσφέρεται ή γίνεται αποδεκτό
μέσω τρίτου μέρους ή από τρίτο μέρος)

Η χορήγηση της διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ για το πρότυπο ISO 37001 αναμένεται πολύ
σύντομα, οπότε και η AXIA CERT LTD θα είναι σε θέση να επιθεωρήσει και να πιστοποιήσει
Συστήματα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, σύμφωνα με το ISO 37001.