Axia Cert

Η Axia Cert

Η Axia Cert

Axia Cert Φορέας Πιστοποίησης Business Value

We create added value

Σκοπός του Φορέα Πιστοποίησης AXIA CERT είναι να παρέχει Υπηρεσίες Αξιολόγησης και Διαπιστευμένης Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης.  Επίσης διενεργεί Επιθεωρήσεις για Έλεγχο Συμμόρφωσης, σύμφωνα με πρότυπα και προδιαγραφές. Δραστηριοποιείται τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό τομέα σε Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις. Το ΟΡΑΜΑ μας είναι να γίνει η AXIA CERT ένας Leading Φορέας Πιστοποίησης. Επιθυμία και ΑΠΟΣΤΟΛΗ της AXIA CERT είναι η δημιουργική και παραγωγική συνεργασία με τους πελάτες της, σε όλα τα στάδια της Πιστοποίησης. Έτσι διασφαλίζεται, ότι οι πιστοποιημένοι οργανισμοί θα αντλήσουν το μέγιστο όφελος από την λειτουργία ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης. Ένας πιστοποιημένος Οργανισμός αποκτά πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. Γι’ αυτό και το “μότο” μας είναι να “Δημιουργούμε προστιθέμενη ΑΞΙΑ”

Οι Επιθεωρητές της AXIA CERT

Επιθεωρητές

Η AXIA CERT έχει ιδρυθεί από πρόσωπα που έχουν μεγάλη εμπειρία και μακριά πορεία στον τομέα της επιθεώρησης και αξιολόγησης Συστημάτων Διαχείρισης. Επιλέγει Επιθεωρητές με κριτήρια την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτουν, την εμπειρία τους στον τομέα και τις επικοινωνιακές δυνατότητες τους. Μεγάλη σημασία έχει η προθυμία τους να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που αξιολογούν, προσφέροντάς τους προστιθέμενη αξία με την εργασία τους. Η AXIA CERT θεωρεί ως πολυτιμότερο περιουσιακό αγαθό της, το Ανθρώπινο Δυναμικό της. Για την διατήρηση της επάρκειας του στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, εφαρμόζει πολιτική και διαδικασίες Συγκέντρωσης και Διαχείρισης Γνώσης, καθώς και Συνεχούς Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του προσωπικού και των συνεργατών της.

.01

Φορέας Πιστοποίησης Axia Cert

Πολιτική για την Αμεροληψία

Πολιτική - Αμεροληψία

Η Πολιτική για την αμεροληψία του Φορέα Πιστοποίησης ΑΧΙΑ CERT είναι η παροχή αξιόπιστων, ανεξάρτητων, αντικειμενικών και αμερόληπτων, υψηλού κύρους, διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης, οι οποίες θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών. Η αξιοπιστία αυτή εξασφαλίζεται με την διαρκή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, του ισχύοντος Κανονιστικού Πλαισίου, των κριτηρίων διαπίστευσης, του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17021-1:2015, και των εν ισχύ κανονιστικών εγγράφων που θέτει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ΑΕ. Βασικός στόχος είναι η εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και ακεραιότητας του συνόλου του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών του Φορέα.

Πολιτική του Φορέα Πιστοποίησης ΑΧΙΑ CERT, είναι να διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό εσωτερικό και εξωτερικό είναι ενήμερο της ανάγκης για αμεροληψία, για να παραδίδει πιστοποιήσεις που παρέχουν εμπιστοσύνη. Για αυτό το λόγο, οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την AXIA CERT βασίζονται σε αντικειμενικές αποδείξεις της συμμόρφωσης (ή της μη συμμόρφωσης), καθώς και οι αποφάσεις αυτές δεν επηρεάζονται από άλλα συμφέροντα ή άλλα μέρη.

Η ΑΧΙΑ CERT δεν επιτρέπει εμπορικές, οικονομικές ή άλλες πιέσεις να εκθέσουν την αμεροληψία. Ο τρόπος που έχει επιλέξει η AXIA CERT για την εκπλήρωση της απαίτησης για διαβούλευση και τη διασφάλιση της αμεροληψίας, είναι η συγκρότηση επιτροπής στην οποία συμμετέχουν ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία καλείται Επιτροπή Αμεροληψίας. Η AXIA CERT αξιολογεί τους δυνητικούς κινδύνους για την αμεροληψία του σε συνεχή βάση, χρησιμοποιώντας έναν αριθμό μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένων του εσωτερικού ελέγχου, της ανασκόπησης από την Διοίκηση και της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Όταν εντοπίζονται τέτοιοι κίνδυνοι, η ΑΧΙΑ CERT λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να τους εξαλείψει ή να τους ελαχιστοποιήσει. Τα μέτρα αυτά παρακολουθούνται για την αποτελεσματικότητα τους. Σε περίπτωση που οι πελάτες ή άλλοι ενδιαφερόμενοι έχουν ανησυχίες σχετικά με την αμεροληψία ή την αντικειμενικότητα της ΑΧΙΑ CERT, η ΑΧΙΑ CERT έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασία για την διαχείριση και διεκπεραίωση παραπόνων, καταγγελιών και προσφυγών.

Για την AXIA CERT LTD

ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΚΟΛΟΥΚΑΣ
Γενικός Διευθυντής

.02

Διαπιστεύσεις

Η AXIA CERT είναι Φορέας Πιστοποίησης διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Διενεργεί αξιολόγηση Συστημάτων Ποιότητας επιχειρήσεων και οργανισμών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001ISO 27001ISO 22301ISO 45001ISO 14001ISO 39001ISO 37001ISO 13485, ISO 41001, ISO 50001 και εκδίδει πιστοποιητικά. Οι διαπιστεύσεις του ΕΣΥΔ αναγνωρίζονται, τόσο από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και διεθνώς. Επομένως η AXIA CERT έχει την εγκυρότητα να εκδίδει διαπιστευμένα πιστοποιητικά διεθνούς αναγνώρισης. H AXIA CERT με σκοπό την δυνατότητα παροχής ευρείας γκάμας πιστοποιήσεων έχει συνάψει συνεργασίες με άλλους Φορείς Πιστοποίησης.

.03

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.